સંપર્ક

 

logo
બહુકોણ શેર્સની પાથવેઝ 40
33199 • મેર્સે Siero
• અસ્ટુરિયાસ સ્પેઇન.
ટી +34 985 794 361 / +34 985 794 367

ADDRESS
ઇસુ Picatto
jpicatto@picatto.com

વેચાણ વ્યવસ્થાપક
JOAQUIN Nuño
jn@picatto.com

ગુણવત્તા અને પર્યાવરણ
એન્ટોનિયો Barredo
abarredo@picatto.com

સંચાલન અને એકાઉન્ટિંગ
Carlos Muñoz carlosm@picatto.com
એડ્યુરાડો Escobio eescobio@picatto.com


મોટા કદમાં નક્શો જુઓ

નામ: *

અટક: *

કંપની:

ફોન:

ઇમેઇલ: *

ટિપ્પણીઓ:

હું સાથે સંમત એકાંત

3 x cinco =