પ્રમાણપત્રો

 

dgtpicatto anervifoto

ઓર્ડર INT/624/2008 ઓફ બળ પ્રવેશ, ના 28 ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો, તેના ઉપયોગી જીવન ઓવરને અંતે decontaminated નીચા વાહન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ નિયમન દ્વારા (VFVU), માત્ર સારવાર કેન્દ્રો મંજૂર (સીએટી) વિનાશ પ્રમાણપત્ર જ જારી જ્યારે નીચામાં વર્ગોમાં એમ 1 અને DGT ઓફ N1 સામાન્ય વાહન રજિસ્ટ્રી ઓફ વાહનો સંભાળી શકે છે.aedrasigrauto